​Vaihtolavacom Oy:n asiakasrekisteriseloste

Laatimispäivä: 9.3.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Vaihtolavacom Oy (”Yhtiö”)
Y-tunnus: 0234295-2
Osoite: Autotallintie 25, 00770 Helsinki
Puhelin: 050 2005 2

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Mikael Gottleben
Osoite: Autotallitie 25, 00770 Helsinki
S-posti: mikael@vaihtolava.com
Puhelin: 050-2832 3

3 REKISTERIN NIMI

Vaihtolavacom Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Yhtiö käsittelee Asiakasrekisterissä olevia yksittäisen rekisteröidyn henkilötietoja vain sellaisten asiakassopimustensa täytäntöön panemiseksi, joissa kyseinen rekisteröity on osapuolena. Asiakassopimuksen täytäntöönpano sisältää muun muassa asiakassuhteen hallinnan ja hoitamisen, palveluiden tuottamisen, laskutuksen, maksujen valvonnan ja maksujen perinnän hoitamisen, sekä muut vastaavat henkilötietojen käyttötarkoitukset. Henkilötietoja ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä Yhtiö suorita automaattista päätöksentekoa (kuten profilointia) henkilötietojen perusteella.

Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, huomioiden erityisesti Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) asettamat velvoitteet.

5 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • a) Rekisteröidyn yhteystiedot (kuluttaja-asiakkaan tai yritys asiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
  • b) Rekisteröidyn yksilöintitiedot (syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus);
  • c) Rekisteröidyn asiakassuhteeseen liittyviä tietoja (tietoja asiakkaan tilaamista palveluista ja tehdyistä sopimuksista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, taloudellista asemaa koskevat tiedot, palvelun perumisia tai niihin liittyviä korvauksia koskevat tiedot tms.); ja
  • d) Mahdolliset muut rekisteröidyn itse toimittamat lisätiedot tai rekisteröidyn suostumuksella kerätyt asiakastiedot.

6 TIETOJEN ANTAMINEN JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietojen antaminen on Yhtiön ja rekisteröidyn välisen asiakassopimuksen tekemisen edellyttämä ehdoton vaatimus, sillä rekisteröity yksilöidään yksiselitteisesti henkilötietojen avulla. Pyydettyjen tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että Yhtiö ei kykene toimeenpanemaan asiakassopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita kokonaisuudessaan, ja näin ollen sopimussuhde jää syntymättä.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyiltä kuluttaja- tai yritysasiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämän rekisteriselosteen kohdassa 4 kuvattuja tarkoituksia varten.

7 TIETOJEN LUOVUTUS JA VASTAANOTTAJAT

Asiakasrekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti vain Yhtiön käytössä eikä tietoja luovuteta Yhtiön ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, lukuun ottamatta perintään tai laskutukseen liittyvissä tilanteissa sekä voimassa olevan lainsäädännön siihen velvoittaessa.

8 TIETOJEN SIIRTÄMINEN

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään Asiakasrekisterissä, kunnes niitä ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty tai joita varten niitä on käsitelty.

Rekisteröidyn tiedot hävitetään muutoinkin hänen pyynnöstään, ellei pyynnön vastaanottamisen aikaan voimassa oleva lainsäädäntö, rekisteröidyllä avoimena olevat laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

10 TIETOJEN OIKAISEMINEN JA POISTAMINEN

Rekisteröity on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen on välittömästi ilmoitettava Yhtiölle, mikäli hänen antamissaan tiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Asiakasrekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, poistamista tai tarvittaessa tietojensa täydentämistä taikka henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai ilmoittaa vastustavansa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada häntä koskevat Yhtiölle toimitetut henkilötiedot haltuunsa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle Yhtiön estämättä.

Kaikkien edellä kuvattujen rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen edellyttää kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön toimittamista rekisteriasioista vastaavalle kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle tai pyynnön esittämistä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikan osoitteessa.

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä riippumattomalle valvontaviranomaiselle valitus, mikäli sen näkemyksen mukaan Yhtiö käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Suomessa tällainen riippumaton valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

12 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yhtiö ei luovuta Asiakasrekisteriään sivullisille. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on annettu vain niille Yhtiön työntekijöille, joiden työtehtävät sisältävät tietojen käsittelyä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yhtiö huomioi henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön määräykset ja viranomaisten ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen rekisteröinnin ja käsittelyn varmistamiseksi.

13 MUUT TIEDOT

GOOGLE ANALYTICS
Käytämme tällä sivustolla Google Analyticsia. Tämä on Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelu (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ”Google”). Google Analyticsin evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. IP-osoitteen tunnistamattomuus on aktivoitu verkkosivustoillamme, joten Google-käyttäjien IP-osoite lyhennetään etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa Euroopan talousalueella. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttösi verkkosivujen toiminnan raportointiin ja tarjotakseen meille muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojen käyttöön ja internetin käyttöön. Google Analyticsille osana Google Analyticsia toimitettavaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen ohjelmiston vastaavan asetuksen avulla; huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimittaisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeestä syntyneitä tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöösi (IP-osoitteesi mukaan lukien) asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavissa seuraavasta linkistä:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi